Home > Permission Form > กิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
กิจการวิทยุสมัครเล่น
 • แบบฟอร์มการยื่นคำขอจดทะเบียน   ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอทำใบแทนใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น   ดาวน์โหลด
 • ใบมอบอำนาจ   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสิทธิในสถานที่ตั้ง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสิทธิการครอบครอง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในรถยนต์รับจ้าง   ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์   ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประจำที่   ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาต ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ดาวน์โหลด
 • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาต ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม   ดาวน์โหลด
 • แบบ ฉก.2   ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14 ปราจีนบุรี
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381