หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2566
ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2566
ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
 
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอให้ดำเนินการตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่ 4-2566
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381